Vedtægter

VEDTÆGTER

FOR

LUFTFORSVARETS VETERANER

Flyvestation Skalstrup

§ 1                 NAVN OG HJEMSTED 

Stk. 1          Foreningens navn er: Luftforsvarets Veteraner (LUFTVET). 

Stk. 2          LUFTVET hjemsted er Flyvestation Skalstrup. 

Stk. 3          LUFTVET er stiftet 16. marts 2005. 

Stk. 4          LUFTVET er en del af arbejdsgrupperne/foreningerne bag Flyvevåbnets Historiske Samling (FHS). 

§ 2                 FORMÅL

Stk. 1          Det er foreningens overordnede formål, at medvirke til at bevare almen interesse for og viden om dansk jordbaseret luftforsvar, primært under koldkrigsperioden.

Realisering heraf sker primært i et samarbejde med FHS og Koldkrigsmuseum (KKM) Stevnsfort (Østsjællands Museum).

                   Dette formål søges tilgodeset gennem:

 • Vedligeholdelse af luftforsvarsmateriel udlånt af FHS placeret på KKM.
 • Udgivelse af historiske skrifter, nyhedsbreve mm.
 • Konsulentbistand i forbindelse med materiale og begivenheder i relation til luftforsvaret.
 • Vedligeholdelse og udbygning af historisk og bevaringsværdigt materiale ved indsamling,         registrering og arkivering, der kan ske på LUFTVETARKIV og/eller ved FHS.
 • Etablering og redigering af en elektronisk hjemmeside. 

Stk. 2          Det er endvidere et prioriteret formål for foreningen, at skabe og udvikle et interessefællesskab fagligt og socialt blandt foreningens medlemmer samt bevare forbindelsen til gamle kolleger jf. § 3. Formålet søges tilgodeset gennem planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af arrangementer med såvel fagligt som socialt indhold. 

§ 3                 MEDLEMSKAB 

Stk. 1          Som medlemmer kan optages personer, som er eller har været tjenstgørende i luftforsvarsenheder og/eller har interesse for disse enheders virke. 

Stk. 2          Som æresmedlemmer kan efter bestyrelsens indstilling udnævnes medlemmer, der gennem deres virke og engagement over en længere årrække har gjort en særlig indsats for LUFTVET. Indstillingen forelægges generalforsamlingen (GF) til godkendelse. Æresmedlemmer er kontingentfri.

 

Stk. 3          Evt. udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til den 1. i en måned. 

§ 4     KONTINGENT 

Stk. 1          Medlemmerne betaler et årligt kontingent til LUFTVET. 

Stk. 2          Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling for det kommende regnskabsår. 

Stk. 3          Kontingentet skal være indbetalt senest 1. februar i kalenderåret. Ved manglende indbetaling udsendes rykker med seneste betalingsfrist 7 dage før GF afholdelse. Der er ingen møde- og stemmeret til GF, såfremt forfaldent kontingent ikke er indbetalt rettidigt. Ved fortsat manglende indbetaling betragtes medlemskabet som ophørt uden yderligere påmindelse. 

§ 5     FORENINGENS LEDELSE 

Foreningens ledelse udøves af GF, der er foreningens højeste myndighed. GF vælger en bestyrelse til at varetage foreningens drift med ansvar over for GF i henhold til gældende vedtægter. 

§ 6     GENERALFORSAMLING 

Stk. 1          GF vælger dirigent, der afgør alle spørgsmål om sagernes behandlingsmåde. 

Stk. 2          Ordinær generalforsamling afholdes i første kvartal hvert år og indkaldes med mindst tre ugers varsel med følgende dagsorden: 

1.                 Valg af dirigent.

 1. 2.         Bestyrelsens beretning.
 2. 3.         Kassererens aflæggelse af revideret regnskab.
 3. 4.         Gennemgang af budgetforslag.
 4. 5.         Forslag fra bestyrelsen.
 5. 6.         Forslag fra medlemmerne.
 6. 7.         Kontingentfastsættelse.
 7. 8.         Valg til bestyrelsen jf. §§ 8 & 9.
 8. 9.         Valg af revisorer jf. § 9.
 9. 10.       Eventuelt. 

Stk. 3          Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære GF, skal være formanden i hænde senest to uger før GF. 

§ 7                 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Stk. 1          Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som ordinær generalforsamling. 

Stk. 2          Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når en generalforsamling, eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller ¼ af foreningens medlemmer forlanger det med angivelse af dagsorden, samt hvis formanden eller kassereren afgår i utide.

 

Stk. 3          Bliver § 7 stk. 2 aktuel skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest én måned efter begæringens fremsættelse. 

§ 8     BESTYRELSEN 

Stk. 1          Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse bestående af:

 • Formand.
 • Kasserer.
 • Fem bestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 2          Bestyrelsen holder møde så ofte, den finder det nødvendigt.

§ 9                 VALG 

Stk. 1          Bestyrelsen, suppleanter og revisor vælges af den ordinære generalforsamling normalt for to år ad gangen efter følgende retningslinjer: 

Ulige årstal 

 • Formand.
 • Tre bestyrelsesmedlemmer.
 • 1. bestyrelsessuppleant.
 • 1. revisor. 

Lige årstal 

 • Kasserer.
 • To bestyrelsesmedlemmer.
 • 2. bestyrelsessuppleant.
 • 2. revisor.
 • Revisorsuppleant. 

Stk. 2          Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand og sekretær, samt fastsætter egen forretningsorden. 

Stk. 3          En suppleant, der indtræder i bestyrelsen, fungerer i det afgående medlems valgperiode. 

Stk. 4          Valg til bestyrelse eller anden tillidspost er betinget af personligt fremmøde ved generalforsamlingen (intet valg in absentia) med mindre pågældende medlem skriftligt til formanden har afgivet accept på at modtage valg. 

§ 10                AFSTEMNING 

Stk. 1          Afstemningen ved generalforsamling skal foregå skriftligt, såfremt blot ét medlem kræver det. 

Stk. 2          Der kan ved generalforsamlingen kun afgives stemme ved personligt fremmøde, og der kan således ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 3          Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset deltagerantal. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning. Opnår et forslag ikke det nødvendige antal stemmer, der kræves for dets vedtagelse, er forslaget forkastet. 

Stk. 4          Forslag om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst2/3 af medlemmerne er til stede og med mindst 2/3 flertal. Er der ikke mindst 2/3 af medlemmerne til stede, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling og på denne kan forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt. 

§ 11   TEGNING OG HÆFTELSE 

Stk. 1          Foreningen tegnes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. 

Stk. 2          Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 

§ 12   REGNSKAB OG REVISION 

Stk. 1          Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Mindst 14 dage før den ordinære GF afleveres regnskabet til revisorer, der foretager en talmæssig revision, herunder kontrol af bilag, kontoudtog samt optælling af kassebeholdning. Foreningens midler indestår på bank – og/eller girokonto, bortset fra en kassebeholdning på maksimalt 10.000,00 kr. 

Stk. 2          Regnskabet underskrives af kasserer og revisorer og forelægges bestyrelsen, inden det fremlægges til behandling på den ordinære GF. 

§ 13   OPLØSNING AF FORENINGEN 

Stk. 1          Forslag om opløsning af foreningen behandles som angivet i § 10 stk. 3 & 4. 

Stk. 2          Ved opløsning af LUFTVET anvendes foreningens midler efter den siddende bestyrelses bestemmelse, idet der afsættes de fornødne midler til en forsvarlig afvikling af foreningen. 

 • Vedtaget på LUFTVET stiftende generalforsamling 16. marts 2005.
 • Ændringer i § 6 stk. 3 og §§ 8 og 9 stk. 1 vedtaget på ordinær generalforsamling 8. marts 2006 og bekræftet på ekstraordinær generalforsamling 11. august 2006.
 • Ændringer i § 5 stk. 2 og 3 vedtaget på ordinær generalforsamling 4. marts 2009 og bekræftet på ekstra ordinær generalforsamling 4. marts 2009.
 • Ændringer i § 2 linje 7 og § 11 stk. 2 vedtaget på ordinær generalforsamling 15. marts 2012 og bekræftet på ekstra ordinær generalforsamling 15. marts 2012.
 • Ændringer i § 1 stk. 4, § 2, § 3, § 4 stk. 3, § 5, § 6 stk. 1 og 2, § 8 stk. 1, § 9 stk. 1, § 10 stk. 3 og 4, § 11, § 12 og § 13 vedtaget på ordinær generalforsamling 28. februar 2013 og bekræftet på ekstra ordinær generalforsamling 28. februar 2013.

 

Arvid L. Jørgensen

dirigent

 

 

 

Holger Thuesen

formand

Kaj Larsen

næstformand

Villy Petersen

kasserer

Ole B. Hansen

sekretær

 

 

 

Aase Schioldan

bestyrelsesmedlem

Erik Jensen

bestyrelsesmedlem

Kaj O. Povlsen

bestyrels

 

| Svar

Nyeste kommentarer

21.07 | 22:18

Hej jeg var med til at oprette ESK 534 Hawk fra dag 1 ved flyvestation Sigerslev . Jeg flyttede også med til flyvestation Karup . Vh palle s Nielsen .

16.07 | 06:30

Hej Arne. Tak for din mail. Altid velkommen på arkivet. Husk også vores anden hjemmeside klghis.com. Venlig hilsen

15.07 | 17:55

Hej
Navn Arne Ditlevsen. Jeg var konstabel i 534 fra 1. november 1963 til 31. Juli 1966. Jeg var i IFC og var ttr og mtr operatør.
En god tid.

14.07 | 07:08

Hej Torben. Det er iorden og jeg regner med, at du markerer billederne med "LUFTVET". Venlig hilsen