Operations central 500

 

 

Vedbæk 

Enhedsbetegnelse: Flyverdetachement 500 (FLD500).

Operationscentral 500 (OC500).

Kontrol- og Varslingsgruppens Operationscentral (KVG-OCT).

Eskadrille 500 (ESK500).

 

Kontrol- og Luftforsvarscenter Øst (KLC-Ø).

Placering: 5553N 1235E, Vedbæk-bunkeren (Bygning 20).

Oprettelsesdato: 15. januar 1959 – 30. september 2005.

Kaldesignal: MARKTIME (Control- and Reporting Centre Vedbæk). -BUCKINGHAM (SOC Vedbæk). -CANVAS (SOC Vedbæk).

Udstyrstype: Linkudstyr til modtagelse af radarplots fra radarstationerne i Multebjerg og Skovhuse samt Kastrups terminalradar. Fra 1985 endvidere mulighed for udveksling af datainformationer med NATO E-3 AWACS-fly via HIT/ERCS-antenne (Hughes Improved Terminal/ECM Resistant Communications System).

 

Teorilokaler 1965 K&V uddannelse, Blue Sergeants musikinstrumenter, ESK fester (OBH)

Forsvarets Bygningstjeneste afleverede bunkeren i Vedbæk til Flyvestation Vedbæk den 2. december 1958 og materiellet blev flyttet fra Sektoroperationscentral (SOC) Sjælland primo januar 1959 og derved  var det definitivt slut i Værløse. Enheden blev  nu oprettet under betegnelsen Flyverdetachement 500 (FLD500). Grunden til dette navneskift skyldtes det faktum, at Flyverkommandoen allerede i sommeren 1956 traf beslutning om, at operationer i fremtiden kun skulle ledes fra én SOC. Det blev SOC Jylland beliggende i samme bunker som Flyvertaktisk Kommando (FTK),  der trak det længste strå, og den fremtidige SOC Sjælland skulle ved klarmeldingen af bunkeren i Vedbæk udelukkende have status som Alternativ SOC og uddannelsesenhed.  Uddannelsen var underlagt Træningskommandoen i Værløse. Derfor blev det besluttet at oprette et Træningsdetachement Vedbæk, som skulle forestå den generelle militære uddannelse mens Flyverdetachement  500 sørgede for den kontrol- og varslingsfaglige uddannelse. I bunkeren indrettedes derfor klasseværelser, en syntetisk GCI station, plottetavler og -borde. Træningsdetachementet chef var i adskillige år Kaptajn Meinert Nielsen. I perioden 1. maj til 1. juli 1963 var det nødvendigt at lukke bunkeren, idet der skulle installeres en radarsimulator af typen Solartron 1193, og det krævede betydelige ændringer i træningsudstyr samt bygningsmæssige foranstaltninger. Træningsdetachementet blev derfor flyttet til  FLD 602, Skrydstrup, der skulle forestå  uddannelsen af  sergentelever, konstabler og menige. I løbet af juli måned var Vedbæk klar til at modtage varslingskursus, men grundet manglende indkvarteringsmuligheder  måtte man igen rykke til Skrydstrup. 

Her er fortælling om hvorledes tiden var dengang fortalt af en der var med : 

Det var en hård omgang for en flok 16 årige, med begyndende skægvækst. Jeg var i 3. deling vi boede på 1.sal, når der blev råbt> træd an i gården<, kom vi næsten altid sidst,  vi skulle ned af trappen og stødte ind i 1. og2. deling. Engang kom 31 Nørgård ned i gården som nummer sjok og blev kaldt hen til OSG Hougesen, der brølede ind i hovedet på 031:" hvorfor kommer De først nu? 031 kiggede sig lidt omkring og replicerede:"så vidt jeg kan se kommer jeg sidst nu. Hougesen svarede 31 jeg kan godt lide friske fyre, men ikke overfriske. 031: "jeg kan også godt lide sergenter, men ikke oversergenter". 031 Nørgård var et stort lyspunkt, midt i alt det lort vi som frivillige måtte stå model til.Det foregik efter den amerikanske model," få dem ned i lortet, hiv dem op  ved håret og de kan formes som vi vil have det". 

 Ekstrabladet skrev om halvsadister i forsvaret, nogle fra 1.deling havde  henvendt sig til avisen og vi blev anklaget for mytteri, og stillet op på en lang række , hver enkelt blev spurgt:" var det dem?" alle svarede nej og da de nåede den sidste lød det med den militære logik;" alle har svaret nej, så må det altså være Dem. Vores oprør hjalp dog lidt, da kaptajn Flintholm  trådte frem og lovede at det nok skulle ændre sig. nå vi overlevede "tyrens røvhul",og gymnastiksalen med efterfølgende kold afvaskning i vaskehallen med undervognsspuling,  gymnastikken blev afsluttet med 5km friløb tilbage til belægningsområdet. Den første i mål fik en forlænget Weekend fra lørdag formiddag kl1000 og de  der ikke klarede det på den normerede tid fik en tur mere, de blev simpelthen transporteret tilbage til udgangspunktet.  

Erik Beck Jensen

Sitkavænget 6 

DK5450  OTTERUP

Billedet fra klassen:

Bagerst fravenstre: 491020 John Åge C Hansen, nn, Bjørn, Erik Jensen, Søren Lindorf larsen, John

Midt rk: Jørgen Eskildsen, nn, Brian, Jan Carlsen, Erik Beck Jensen,nn, 031 Nørgård

For: Hans- Martin Fruergård, nn, Fenrik Holm, Kl Meinert  Nielsen, OSG nn, nn, 491014 

Erik Beck Jensen

Sitkavænget 6

DK5450  OTTERUP

 

 

 

Maj 1961 Kontrol og Varslingsskolen Vedbæk (OBH)
Militær uddannelse (OBH)
T.D.P. område

Track Production  Center (TPC) 1963-1968.

Ved overtagelsen af NIKE systemet var der indvundet erfaringer med overførsel af radarbilleder via linkforbindelser. Derfor  blev Track Production Centre (TPC) Vedbæk oprettet i oktober 1963, som et forsøg, der skulle vare indtil 1. februar 1964.  Ønsket var at centralisere varslingsopgaverne ved at overføre radarbilledet via link fra Multebjerg, Skovhuse og Kastrup til Vedbæk. Derfra "telling" til Soc Jylland.  Det medførte, at der skulle tilgå personel fra Multebjerg og Skovhuse. Afgivelsen af personel skabte store betænkeligheder hos cheferne de pågældende tjenestesteder . Sagen var den, at nok behøvede der ikke at skulle "telles" til Soc Jylland, men der skulle fortsat udøve jagerkontrol uden at have et varslingsbillede på VPB og at man skulle finde højder til TPCen, idet Vedbæk ikke kunne styre og aflæse højdefinderne på Multebjerg og Skovhuse, men skulle ringe og anmode om højderne. December 1963 blev forsøget  i Vedbæk afbrudt og personellet sendt tilbage til deres stationer. Kravene til linkforbindelse  var blevet sat alt for højt bl.a. viste det sig, at forbindelsen til Skovhuse var meget afhængig af vejret, og at signalerne under ugunstige forhold blev afbøjet så meget, at der ikke nåede noget frem til scoperne i Vedbæk. Tanken om en TPC var ikke opgivet, men det tekniske skulle forbedres. Simulatoren virkede udmærket , men man ønskede at blande rigtig radarvideo med simuleret, hvorved uddannelsen ville blive meget bedre.  Den 18. november 1964 besluttede FLK, at tellerlinierne og linien fra Chief Controller på Bornholm til Soc Jylland skulle rutes via Vedbæk, så man om nødvendigt også kunne plotte Bornholms billede. Forbindelsen til Skovhuse blev forbedret og i starten af 1965 var en ny TPC indrettet.  Systemet blev aldrig nogen egentlig operativ succes, men det gav en masse tekniske erfaringer, der gjorde, at man senere undgik en del ”børnesygdomme” ved implementeringen af NADGE-systemet. I 1968 blev TPC Vedbæk nedlagt, da bunkeren skulle klargøres til installation af NADGE. 

DANSEMIK på Skrydstrup

Dansk Semiautomatisk Intercept Kontrol System (DANSEMIK).

Den 29. juni 1965 blev de første F-104G STARFIGHTER overdraget Flyvevåbnet ved en parade på Flyvestation Aalborg , det var afløserne for F-86D.  F-104G var et meget hurtigt fly, men med et begrænset manøvre evne , et meget varieret brændstofforbrug og en forholdsvis beskeden radar rækkevidde. Dette satte store krav til controllernes dygtighed. Så store krav, at flyvevåbnets ledelse skønnede, at disse krav ikke ville kunne honoreres uden brug af moderne dataanlæg til hjælp. Flyverkommandoen (FLK) besluttede  derfor at udsende udbudsmateriale til et sådan anlæg 3. januar 1966. Forsvarsministeriet (FMN) var betænkelig over om det var rimeligt at anvende ca. 4.5  millioner kr. på anlægget,  idet indførelsen af NADGE var lige om hjørnet.  Chefen for Flyvevåbnet, generalløjtnant H.J. Pagh meddelte FMN, at F104G skulle overtage luftforsvarsberedskabet, og  at NADGE ikke kunne forventes at være operativt de første 3.5 år. Han påpegede, at det var nødvendigt at anskaffe det nye udstyr, der bl.a. kunne tilsluttes F-104G simulatoren, af følgende grunde:

  • Mulighed for at intercepte de hurtige mål.
  • Betydelig større sikkerhed/recovery for jagerflyet og kontrol af brændstofforbrug.
  • Piloter og kontrolpersonel ville få træning, der ville lette omskolingen til et   automatisk luftforsvarssystem og forkorte en periode med nedsat effektivitet.
  • Teknisk personel ville kunne tilegne sig specialviden bl.a. digitalteknik, som nødvendig ifm. vedligeholdelse af det fremtidige NADGE system.
  • Der ville kunne uddannes taktiske, matematiske programmeringseksperter, der kunne udarbejde programmer til brug i  bl.a. simulatoren.

 

FMN blev overbevist og FLV fik lov til at anskaffe det ønskede system, som blev fremstillet i Sverige hos Standard Radio och Telefon A.B.  og installeret september 1967 på FLD 602. DANSEMIK var planlagt til at have en kort operativ levetid og oktober 1970 stoppede operationerne og udstyret blev flyttet til Multebjerg til brug ved uddannelsen af nye controllere, men snart blev det både dyrt og vanskeligt at vedligeholde systemet, der var også trods alt forskelligt fra NADGE til at det kunne betale sig at ofre store summer på, det blev skrottet, men havde højnet kontrollen af F104G og beredt vejen for en smidig og hurtig indførelsen af NADGE i flyvevåbnet. DANSEMIK var et fantastisk godt udstyr set med en controllers øjne. Systemet var bygget op omkring chief controller (svarer til FA-positionen), som under sig havde to intercept controllere med hver sit kontrolteam, bestående af en tracker og en højdefinderoperatør.

Også til undervisning og træning var systemet langt forud sin tid. Via telefonnettet var det muligt at forbinde F-104 simulatoren på Ålborg med DANSEMIK, således en pilot i Ålborg kunne ”flyve” en mission under kontrol af en rigtig controller i Skrydstrup/Multebjerg.

 

MPR Radar

NATO Air Defence Ground Enviroment  (NADGE). 1970-1975.

General Lauritz Norstad  (1907-1988) Supreme Allied Comander Europe (SACEUR) udtalte til NATO landenes regeringschefer i 1960:" There is no Air Defense whatsoever in any of your countries except as a part of the whole". Derved  tilskyndede han NATO landene til at integrere deres luftforsvar systemer og overlade det til SACEUR  stab SHAPE at udarbejde ensartede planer og ens definitioner for alt der havde med luftforsvar at gøre. NATO sagde ja og dermed var grund- laget for et gnidningsløst luftforsvarsarbejde tværs over landegrænserne lagt.

Med ens definitioner vedr. varslingstjenesten kunne der indføres elektronisk databehandling af varslingsoplysninger og kommunikation mellem stationerne indbyrdes og til operationscentraler på højere niveau. NATO landene besluttede derfor at gennemføre det hidtil største og dyreste fælles finansierede projekt, der fik navnet "The NATO Air Defence Ground Enviroment Improvement Plan" forkortet til NADGE. Kontrakten der omfattede 9 lande og 6 europæiske firmaer blev underskrevet i 1966.  Planen betød bygning af nye radarstationer og forbedring af de eksisterende. En af de nye franskbyggede 3D radarer MPR blev installeret i Danmark nærmere betegnet på Skovhuse. Den største forbedring var indførsel af elektronisk databehandling, nu var det slut med bl.a. store plotteborde, skrive baglæns (VPB) og beregning af  interceptions. Alle spordata blev samlet på skærme lige foran operatørerne.  Indførsel af NADGE betød også mange forflyttelser af personel fra Jylland til Sjælland og dels fra Multebjerg og Skovhuse. Raketoperationscentralen i Ejbybro blev nedlagt. En stor del af uddannelsen og omskoling fandt sted i Erndtebrück Tyskland og på Kontrol- og Varslingsskolen i Kagerup.    

På grund af det kommende NADGE-system ændrede Vedbæk i 1970 status fra Flyverdetachement 500 til Operationscentral 500. Den 1. november 1971 blev NADGE-systemet operativt, hvilket medførte, at SOC funktionen overførtes fra OC600 i Karup, og at Control- and Reporting Post (CRP) funktionen overtoges fra radarstationerne i Multebjerg og Skovhuse. For første gang var kontrol af fly mulig fra Vedbæk, og enheden fik eget kaldesignal MARKTIME. Danmark begyndte ombygningen til NADGE i 1970 og kunne i januar 1972, som det første land, melde klar med et etableret NADGE system. Det var langt mere komplekst, da det var i stand til at håndtere både varslings- og våbenberegninger. Ved NADGE systemets indførelse blev det klart for Chefen for Flyvevåbnet (CHF), at der var behov for en samlet organisation af kontrol- og varslingstjenestens enheder, og der blev udarbejdet et forslag til en Kontrol- og Varslingsgruppe (KVG) i lighed med den i 1962 etablerede Luftværnsgruppe.

NADGE blev en enorm forbedring af Kontrol - og Varslingstjenesten og dermed et mere effektivt danske luftforsvar til gavn for Danmark og NATO.

 

V:KN J.K.Milling (MC), M: PL P.J.M.Holager (SA) H. FOKS Riaz (ASS). (Vaerfoto)
Bunkeren,Byg. 20 70`erne, Varslings afdelingen, ESK 500, nr.2 fra højre er Aase Schioldan
FOKS L.C.C. Jensen.IO (Vaerfoto)
OS Kirsten Schwartzbach CSG Leif Christensen. (Vaerfoto)
Båndstationer,Serverrum FOKS B. Harritz (MIO operatør) (Vaerfoto)
TPO SSG Peter Ramlau (vaerfoto)
TPO,Data 36. FOKS V.Aa. Wølike KN J.K. Milling (vaerfoto)
PL Martin Henningsen (FA). PL P. Straarup (FA) KS Vivi Wøldike (ASS) KN Jes Milling (MC) (vaerfoto)
SSG I.P. Grossert (TPO) PL H.K. Jensen (FA) (vaerfoto)
SSG T. A. Petersen (IC) OS O.S. Jensen (IC)
FOKS D. Soltanizadeh (TKM). (vaerfoto)

COASTAL RADAR INTEGRATION SEGMENT (CHRIS).

Flyvematerielkommandoen indgik i sommeren 1983 en kontrakt med det britiske firma THORN EMI Electronics om levering af det såkaldte CRIS system (Coastal Radar Integration Segment) til ESK500. Dette system skulle muliggøre levering af plots fra Søværnets nye Cardion kystradarstationer til NADGE via CRIS. Kommunikationen med NADGE skete via en Link 1 kanal, og CRIS sammenlignede egne spor med etablerede NADGE-spor. Fly, der ikke var initieret i NADGE blev herefter krydstalt ind fra CRIS. Udstyret, der bl.a. omfattede tre operatørkonsoller, blev installeret i sommeren 1987. I efteråret 1998 havde KVG videreudviklet systemet, således at det også kunne modtage plots fra bl.a. longrange radaren på Bornholm. CRIS blev udfaset i forbindelse med NADGE UPDATE projektet i 2000.

Aegis Site Emulator, Nadge update,CRC Skrydstrup. SSG T. K. Adreasen PL ? (FA) (vaerfoto)

NADGE UPDATE (NU).

Indtil 1999 var computere og arbejdsstationer ved K&V første-generationsudgaver og var som følge heraf bl.a. ikke i stand til at behandle informationer fra tredje-generationsradarer , ligesom reservedeleanskaffelser var blevet stadig sværere og dyrere. FTK besluttede i 1997 som konsekvens heraf at iværksætte projekt NADGE UPDATE.

Det overordnede formål med NU var at levetidsforlænge NADGE og sikre overgang til ny teknologi- både operativt og teknisk - som forberedelse til Air Command and Control System  (ACCS). Hvilket indebar:

  • Udskiftning af NADGE computerudstyr med AEGIS Site Emulator (ASE) software.
  • Udskiftning af Selenia konsoller.
  • Integration af diverse informationssystemer i de nye operatørpositioner.
  • Indførsel af nyt kommunikationssystem.
  • Nye uddannelser af operativt personel.

Installation af det nye udstyr skulle foregå på skift mellem KVG enheder i rækkefølgen Skagen, Skrydstrup og Vedbæk. Helt smertefrit forløb installationen ikke, da der var mange systemfejl på begge stationer under Site Acceptance Testen, og der måtte fornyet afprøvning til. Især voldte kommunikationsudstyret mange problemer. Det operative personel påbegyndte træning på det nye system, inden KVG stab skulle komme og "tage den operative puls" på enhederne. Begge enheder Skagen og Skrydstrup bestod evalueringen og kunne herefter klarmeldes til FTK.

Vedbæk ESK500 fik som den sidste af KVG enheder tilført NADGE UPDATE udstyr. Udstyret blev installeret i perioden 31. juli 2000 til 4. december 2000.

 

MIO (Manuel Input Operation) KS Skovfoged VAROP R. Larsen 1972

AIDA, TOSCA og CARMEN.                                 

NADGE var et rigtig godt system , men der var en del mangler, som følge af nedskæring af budgettet. Der manglede bl.a. et display system, som kunne skaffe de relevante oplysninger , der var nødvendige for beslutningsproces i en aktuel situation , der skulle foretages af chefen for Flyvertaktisk Kommando  og de overordnede chefer. Systemet blev udviklet og leveret af Regnecentralen og var baseret på en RC 4000 computer, det fik navnet "Air Defence Display ADOC" forkortet til AIDA.

Som  erstatning for toter og tavler på væggene med status om radarstationer, vejr, fly og m. a. blev der udviklet og leveret et informationssystem, der var simpelt, effektivt og blev en formidabel succes , navnet var "Tote System Assisted" forkortet TOSCA og bestod af små TV skærme og kanalvælgere. Systemet blev leveret af Christian Rovsing og var baseret på et antal DATASAAB mini-computere.

Næst skridt var udvikling af et Tactical Air Control System, hvorved det var muligt at afvikle flaskehalse opstået, når mange missioner skulle planlægges og afvikles i en hurtig rækkefølge, projektet fik navnet CARMEN, men fik desværre ikke lang levetid, idet SHAPE  samtidig var i fuld gang med at planlægge et tilsvarende system ACE TACS, der skulle vise sig at være så dyrt, at ingen  NATO  lande ville godkende det, så projektet "døde" , det same gjorde CARMEN i 1974. Men ideer, tanker og arbejde blev videreført i det nye Allied Command Baltic Approaches ,Command,Control and Informationssystem ACBA CCIS.

 

E-3A Sentry. Her på Karup
NAEGIS

NATO AIRBORNE EARLY WARNING GROUND ENVIROMENT INTEGRATION SEGMENT (NAEGIS).

Ved Kontrol- og Varslingsgruppens (KVG) oprettelse i 1975 blev OC500 operationer videreført under betegnelsen KVG Operationscentral (KVG-OCT). Den 1. februar 1978 nedlagdes KVG-OCT, og i stedet blev Eskadrille 500 (ESK500) oprettet som selvstændig enhed, der fik ansvaret for både SOC og Control and Reporting Centre (CRC) funktionen. I efteråret 1983 var NAEGIS installationen (NATO Airborne Early Warning Ground Environment Integration Segment) ved ESK602 i Skrydstrup tilendebragt, og en tilsvarende ombygning af ESK500 kunne derfor gå i gang.

 I sommeren 1985 blev udstyret godkendt til operativt brug, så eskadrillen nu var i stand til at udveksle data med NATOs flåde af E-3A Sentry fly. Den 1. december 1986 blev SOC-funktionen udskilt fra ESK500 og oprettet som selvstændig tjeneste under Chefen for Kontrol- og Varslingsgruppens Operationsafdeling. SOC funktionen blev placeret i bunkerens underetage og fik indledningsvis kaldesignalet Buckingham, der senere ændredes til Canvas. Organisationen holdt frem til den 1. oktober 1994, hvor SOC Vedbæk blev nedlagt som følge af en ny NATO kommandostruktur. I stedet oprettedes Interim Combined Air Operations Centre 1 (ICAOC 1) i Bunker 7 i øvelsesterrænet i Finderup nær Viborg.

 

 

ALTERNATE DEFENSIVE OPERATIONS (ADO).

 Alternate Defensive Operations (ADO), som blev indviet den 1. november 1995 og indrettet i det gamle SOC Vedbæk operationsrum. ADO var underlagt Chefen for KVG Operationsafdeling og skulle kun oprettes efter ordre fra Chef FTK, som et nationalt ”backup” for de defensive operationer i ICAOC 1. I slutningen af april 2002 besluttede FTK, at ADO funktionen også kunne udføres fra CRP Skagen, CRC Skrydstrup og FTK Situationsrum med CAOC1 faste danske personel. Som konsekvens heraf ophørte i efteråret 2003 tilkaldevagtsordningen for Duty Controllere ved ADO Vedbæk.

 

Polsk besøg

PARTNERSKAB FOR FRED.

Inden for rammerne af ”Partnerskab for Fred” blev der den 24. september 1997 oprettet en venskabsaftale mellem ESK500, den tyske Radarführungsabteilung 16 i Cölpin og den polske 28 Bataljon Radiotechniczny Gryfice syd for Stettin. I september 1998 gennemførte disse tre enheder for første gang en fælles luftforsvarsøvelse i Østersøområdet. 

LUKNING AF VEDBÆK.

Forsvarsaftalen af 25. maj 1999 fastlagde oprettelse af en to-centerstruktur indenfor K&Vtjenesten, og den 1. juli 2003 oprettedes Kontrol- og Luftforsvarscenter Øst (KLC-Ø) i Vedbæk. I KLC-Ø struktur indgik tillige HAWK Afdeling Øst fra Flyvestation Skalstrup. Denne struktur fik kun en kort levetid, idet Forsvarsaftalen af 10. juni 2004 fastsatte, at det fremtidige K&V-system skulle bestå af én stationær og én mobil kontrol- og varslingsenhed. Begge enheder skulle være beliggende i Karup.

 Den 1. januar 2005 overgik KLC-Ø til kun at operere i dagtimerne, idet Kontrol- og Luftforsvarscenter Vest (KLC-V) i Karup blev tilført personelressourcer til etablering af et syvende vagthold til varetagelse af det kontinuerlige kontrol- og varslingsberedskab. Den 30. september 2005 blev sidste arbejdsdag i Vedbæk, idet enheden lukkede for operationer kl. 1523.

" Gamle venner er som stjerner, man ser dem ikke altid, men de er der"

Chefer for Flyverdetachement 500, Vedbæk.

1959-61         OL B.O. Sandquist

1961-62         OL E. Rostrup

1962-64         OL W. Lonsdale

1964-66         OL B.O. Sandquist

1966-70         OL E. Rostrup     

Chefer for Operationscentral 500, Vedbæk

1970              OL E. Rostrup

1970-73         OL H. Høy-Hansen

1973-75         OL R.S. Hansen

 Chefer for Kontrol- og Varslingsgruppens Operationscentral, Vedbæk. 

1975-78         Chefen for Kontrol- og Varslingsgruppen. 

Chefer for Kontrol- og Varslingsgruppen.

1975-75         OB O. Grue

1975-78         OB C. Bonde

1978-79         OB B.V. Larsen

1979-83         OB F. Tingleff

1963-86         OB K. Skydsbjerg

1986-87         OB V.D. Nielsen

1987-90         OB E. Skriver

1990-95         OB H. G. Hansen

1995-97         OB P.O. Gjelten

1997-00         OB E. Lyngby

2000-01         OB H.R. Dam 

Chefer for Eskadrille 500, Vedbæk.

1978-79         MJ J.M.B. Jørgensen

1979-83         MJ H.A.Schrøder

1983-85         MJ H. Nielsen

1985-86         MJ K.C. Whitt

1986-87         MJ P.O. Gjelten

1987- 90        MJ E. Nielsen

1990-91         Kaptajn N. H. Arvedsen

1991-93         MJ B. B. Skov

1993-95         MJ J. Fusager

1995-97         MJ S. Kristensen

1997-98         MJ N.U. Rothmann

1998-99         MJ J. L. Sørensen

1999-01         MJ H. P. H. Michaelsen

2001-03         MJ H. Lund

Herefter blev enheden til CRC/KLCØST med MJ C. Elbert som chef indtil NOV 2005.

 

 

 

| Svar

Nyeste kommentarer

21.07 | 22:18

Hej jeg var med til at oprette ESK 534 Hawk fra dag 1 ved flyvestation Sigerslev . Jeg flyttede også med til flyvestation Karup . Vh palle s Nielsen .

16.07 | 06:30

Hej Arne. Tak for din mail. Altid velkommen på arkivet. Husk også vores anden hjemmeside klghis.com. Venlig hilsen

15.07 | 17:55

Hej
Navn Arne Ditlevsen. Jeg var konstabel i 534 fra 1. november 1963 til 31. Juli 1966. Jeg var i IFC og var ttr og mtr operatør.
En god tid.

14.07 | 07:08

Hej Torben. Det er iorden og jeg regner med, at du markerer billederne med "LUFTVET". Venlig hilsen